Thông qua sản phẩm phần mềm của mình, Công ty cổ phần ABOT Việt Nam và / hoặc các Chi nhánh của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới) (“ABOT”, “công ty” hoặc “chúng tôi”) cung cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp nhiều công cụ và tài nguyên để cho phép họ thu thập khách truy cập và địa chỉ email của khách hàng, dữ liệu mua sắm và thông tin khác để tạo, khởi chạy và quản lý các chiến dịch email trực tuyến, tin nhắn văn bản và thông báo đẩy (“Dịch vụ”).

Dịch vụ được cung cấp tuân theo các điều khoản và điều kiện này (các “Điều khoản” này), bất kỳ tài liệu đặt hàng nào được thực hiện bởi và giữa Omnisend và Khách hàng (như được định nghĩa bên dưới), theo các điều khoản của nó, điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng (mỗi tài liệu, một “Đơn đặt hàng Biểu mẫu ”), Chính sách chống thư rác , Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và bất kỳ hướng dẫn, quy tắc hoặc chính sách hoạt động nào khác mà ABOT có thể thiết lập và đăng trên Trang web (như được định nghĩa bên dưới) tùy từng thời điểm (gọi chung là “Thỏa thuận”). Thỏa thuận xác định các điều khoản và điều kiện mà theo đó bạn được phép sử dụng Dịch vụ và cách chúng tôi xử lý tài khoản của bạn khi bạn là Thành viên (như được định nghĩa bên dưới). Khách hàng đồng ý rằng ABOT có thể cung cấp một số hoặc tất cả các Dịch vụ thông qua các Chi nhánh, Đại lý của nó (như được định nghĩa ở đây). Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “Chi nhánh” có nghĩa là bên thứ ba được kiểm soát, kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên; và “quyền kiểm soát”, liên quan đến bất kỳ thực thể nào, nghĩa là khả năng bỏ phiếu trên năm mươi phần trăm (50%) chứng khoán có quyền biểu quyết của thực thể đó hoặc nói cách khác là khả năng chỉ đạo việc quản lý và các chính sách của đơn vị đó.

Là khách hàng của Dịch vụ, bạn là “Thành viên” theo thỏa thuận này (hoặc “Khách hàng” hoặc “bạn”).

1. Dịch vụ và Hỗ trợ

1.1. Dịch vụ ABOT được cung cấp thông qua URL https://abot.vn/ (“Trang web”).

1.2. Cần có trình duyệt hiện đại như Internet Microsoft Edge, Explorer 11+, Firefox 30+, Safari 6+ hoặc Google Chrome 40+, Cốc Cốc để sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, cần có kết nối Internet ổn định. Dịch vụ có thể hoạt động một cách hạn chế trên các trình duyệt web khác, nhưng Dịch vụ không được thiết kế để sử dụng trên các trình duyệt web khác với những trình duyệt được đề xuất ở trên.

1.3. Điều này được hiểu rằng ABOT không đảm bảo rằng các thông điệp tiếp thị sẽ được hiển thị đúng cách trên tất cả các chương trình khách hàng của người nhận như trình đọc email, do có sẵn nhiều cổng gửi và công cụ tạo (xem).

1.4. Theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận, trong Thời hạn thỏa thuận (như được định nghĩa bên dưới), ABOT theo đây cấp cho bạn các quyền có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, Lãnh thổ (như được định nghĩa ở đây) trên toàn thế giới và có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích kinh doanh nội bộ của bạn. Bạn đồng ý rằng đăng ký của bạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ không phụ thuộc vào việc cung cấp bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào trong tương lai hoặc việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác. Đối với các mục đích ở đây, “Lãnh thổ” có nghĩa là, đối với Khách hàng ở Hoa Kỳ, toàn bộ thế giới, không bao gồm các quốc gia là đối tượng của lệnh cấm vận hoặc trừng phạt của Hoa Kỳ, hoặc đối với thương mại bị cấm theo bất kỳ phương thức nào của CHÚNG TA; và, đối với những Khách hàng ở bên ngoài Hoa Kỳ, trên toàn thế giới.

1.5. Nếu SBOT sẽ thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp (“Dịch vụ Chuyên nghiệp”) cho bạn theo Thỏa thuận, bạn hiểu khả năng của ABOT trong việc đáp ứng các thời hạn trong Thỏa thuận liên quan đến Dịch vụ Chuyên nghiệp tùy thuộc vào việc bạn phản hồi kịp thời các yêu cầu của ABOT về thông tin và các thông tin đầu vào khác. Bạn đồng ý ABOT không vi phạm Thỏa thuận đối với những chậm trễ do bạn không cung cấp phản hồi kịp thời và những sự chậm trễ đó không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của bạn theo Thỏa thuận.

2. Tài khoản

2.1. Để sử dụng ABOT, bạn phải 1) từ mười sáu (16) tuổi trở lên và có thể ký kết hợp đồng; 2) hoàn tất quá trình đăng ký; 3) đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận; và 4) cung cấp thông tin liên hệ và pháp lý trung thực, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn đăng ký ABOT thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho họ.

2.2. Bằng cách sử dụng ABOT, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp và / hoặc đại diện cho doanh nghiệp kinh doanh và sẽ chỉ sử dụng Omnisend cho các mục đích kinh doanh.

2.3. Bằng cách sử dụng ABOT, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê ở đây và bạn sẽ không sử dụng ABOT theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào. ABOT có thể từ chối dịch vụ, đóng tài khoản của bất kỳ người dùng nào và thay đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện bất kỳ lúc nào.

3. Thời hạn thỏa thuận

3.1. Thời hạn của Thỏa thuận (“Thời hạn thỏa thuận”) bắt đầu khi bạn đăng ký ABOT hoặc lần đầu tiên sử dụng Dịch vụ và tiếp tục miễn là bạn sử dụng Dịch vụ. Nhấp vào nút và nhập tên người dùng của bạn có nghĩa là bạn đã chính thức “ký” vào các Điều khoản này.

4. Tài khoản và Mật khẩu

4.1. Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng thông qua một tài khoản chuyên dụng trên Trang web, theo đó Khách hàng sẽ tạo một id người dùng và mật khẩu duy nhất. Mỗi cửa hàng trực tuyến được liên kết với một tài khoản riêng biệt.

4.2. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật id người dùng và mật khẩu của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng bất kỳ tài khoản nào mà bạn có quyền truy cập, cho dù bạn có cho phép sử dụng hay không. Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với các tài khoản của bạn.

4.3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào do id người dùng và mật khẩu của bạn bị mất, bị đánh cắp, bị tấn công hoặc bị xâm phạm.

4.4. Chúng tôi không có quyền truy cập vào mật khẩu hiện tại của bạn và vì lý do bảo mật, chúng tôi chỉ có thể đặt lại mật khẩu của bạn.

5. Phí, Thanh toán và Hoàn lại tiền

5.1. Chúng tôi cung cấp cả Dịch vụ miễn phí (“Gói miễn phí”) và gói trả phí (ví dụ: gói Chuẩn, gói Pro và gói Doanh nghiệp). Gói miễn phí và các dịch vụ trả phí được cung cấp trên cơ sở tài khoản.

5.2. Tất cả các khoản phí cho các dịch vụ phải trả phí (“Các khoản phí”) được đăng trên Trang web hoặc được quy định trong Thỏa thuận. Bạn đồng ý thanh toán cho các dịch vụ phải trả phí theo các Điều khoản này. Các khoản phí do Khách hàng thanh toán không được hoàn lại.

5.3. Dịch vụ là dịch vụ đăng ký trả trước với khoản thanh toán 6 tháng (180 ngày) hoặc hàng năm (360 ngày). Ngoại trừ phạm vi được quy định khác trong Biểu mẫu đặt hàng, đăng ký sẽ tự động gia hạn vào cuối thời hạn thanh toán trừ khi bị hủy rõ ràng trước khi bắt đầu thời hạn thanh toán mới.

5.4. Các khoản thanh toán 6 tháng sẽ đến hạn sau mỗi 180 ngày kể từ lần thanh toán đầu tiên của bạn (hoặc 360 ngày đối với gói hàng năm). Trong trường hợp tính phí không thành công vào thẻ tín dụng, hoặc chúng tôi thông báo tới khách hàng chúng tôi sẽ tự động tạm dừng các tính năng trả phí. Tài khoản của bạn có thể bị xóa vĩnh viễn trong vòng 1 năm nếu không gia hạn.

5.5. Nếu bạn vượt quá giới hạn gửi của mình và đạt đến một mức giá khác, thì bạn sẽ phải thanh toán ở mức cao hơn.

5.6. Miễn là bạn đang sử dụng các dịch vụ trả phí, bạn sẽ cung cấp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của ABOT thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và ủy quyền cho chúng tôi khấu trừ các khoản phí hàng tháng đối với thẻ tín dụng đó. Bạn sẽ thay thế thông tin cho bất kỳ thẻ tín dụng nào hết hạn bằng thông tin cho một thẻ tín dụng hợp lệ khác. Bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng đều tuyên bố và đảm bảo rằng họ được phép sử dụng thẻ tín dụng đó và bất kỳ và tất cả các khoản phí có thể được lập hóa đơn cho thẻ tín dụng đó và sẽ không bị từ chối. Nếu vì lý do nào đó, bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi không thể xử lý đơn đặt hàng thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng tính phí thêm 3 lần nữa trong vài ngày tới. Việc thử lại tính phí liên tiếp không thay đổi và / hoặc kéo dài ngày gia hạn hàng tháng hoặc hàng năm của bạn.

5,7. Chúng tôi có thể giới thiệu mới hoặc hủy bỏ các dịch vụ và tính năng trả phí hiện có bất kỳ lúc nào và thay đổi giá cả theo thời gian. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trước ít nhất một tháng qua email và / hoặc trên Trang web của chúng tôi.

5,8. Tất cả giá của Dịch vụ được tính bằng Việt Nam đồng hoặc Đô la Mỹ và thẻ tín dụng của bạn sẽ được tính bằng đô la Mỹ. Giá bằng các loại tiền tệ khác chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và có thể dao động do thay đổi tỷ giá hối đoái.

5,9. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế nào áp dụng đối với Dịch vụ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5.10. Chúng tôi có quyền đóng các chiến dịch bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi cảm thấy rằng bạn đang lạm dụng hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã lạm dụng hệ thống theo bất kỳ cách nào và chúng tôi đóng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho các Dịch vụ không sử dụng.

5.11. Việc bán lại Dịch vụ cho các bên thứ ba chỉ được phép nếu bạn ký thỏa thuận người bán lại (đối tác) với ABOT.

6. Hủy và không hoạt động

6.1. Trừ khi được quy định khác trong Mẫu đơn đặt hàng, bạn hoặc ABOT có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách đưa ra Thông báo cho bên kia. Việc chấm dứt thỏa thuận có nghĩa là bạn sẽ mất quyền truy cập vào tài khoản của mình. Bạn phải hủy đăng ký các dịch vụ trả phí trên Trang web một cách rõ ràng hoặc bằng cách gửi thư tới [email protected] trước ngày thanh toán tiếp theo, nếu không đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ bị tính phí đăng ký tiếp theo. Trong trường hợp tự động gia hạn, tất cả các dịch vụ trả phí sẽ được cung cấp cho bạn trong tháng tiếp theo bao gồm nhập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, thao tác dữ liệu và truy cập vào tất cả các công cụ chiến dịch. 

6.2. Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận bất cứ lúc nào nếu (a) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này (hoặc đã hành động theo cách cho thấy rõ ràng rằng bạn không có ý định hoặc không thể tuân thủ các Điều khoản này); (b) chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật (ví dụ: khi việc cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc trở nên bất hợp pháp); (c) việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn, theo quan điểm của chúng tôi, không còn khả thi về mặt thương mại; hoặc (d) chúng tôi đã chọn ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

6.3. Sau khi chấm dứt, chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn và tất cả dữ liệu được liên kết với nó, bao gồm cả email của bạn khỏi Trang web của chúng tôi.

6.4. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong 4 tháng trở lên, chúng tôi có thể coi tài khoản của bạn là “không hoạt động” và xóa vĩnh viễn tài khoản cũng như tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản đó.

6.5. Nếu ABOT chấm dứt Thỏa thuận này vì bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, sẽ không có khoản hoàn trả nào được cấp ngay cả khi bạn có số tiền trả trước chưa sử dụng cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này.

6.6. Đối với tất cả các tài khoản, ABOT có thể tính phí kích hoạt lại tài khoản nếu khách hàng cần kích hoạt lại tài khoản sau khi tài khoản bị hủy kích hoạt do vi phạm Thỏa thuận này và / hoặc thời gian dài không hoạt động.

7. Quyền

7.1. Trừ khi chúng tôi đồng ý rõ ràng khác trong Thỏa thuận, tất cả Phần mềm (như được định nghĩa bên dưới), Dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Phần mềm và Dịch vụ, là tài sản duy nhất và độc quyền của ABOT. Tùy thuộc vào sự thanh toán đầy đủ và đầy đủ của bạn đối với tất cả các khoản tiền do ABOT đến hạn, trong phạm vi ABOT cung cấp cho bạn hoặc người dùng cuối của bạn các tác phẩm hoặc tài liệu âm thanh, hình ảnh, nghe nhìn, văn bản và / hoặc tương tác, dưới mọi hình thức, như một phần của Dịch vụ (riêng lẻ và tập thể, “Nội dung tổng hợp”), ABOT cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi, trên toàn lãnh thổ để sử dụng Nội dung tổng hợp chỉ liên quan đến việc bạn sử dụng Các dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng, sao chép, xóa, xuất bản, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung tổng hợp nào, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trong bất kỳ ngữ cảnh hoặc trang web nào khác hoặc liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào khác. Ngoại trừ giấy phép được cấp trong Mục 7.1 này, đây là thỏa thuận cho các dịch vụ và bạn không được cấp bất kỳ giấy phép nào theo Thỏa thuận. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào trái với quyền sở hữu của chúng tôi đối với từng quyền của chúng tôi trong Phần mềm và Nội dung tổng hợp.

7.2. ABOT thừa nhận và đồng ý rằng bạn là chủ sở hữu độc quyền của tất cả nội dung sáng tạo được cung cấp cho ABOT bởi hoặc thay mặt bạn theo Thỏa thuận (“Nội dung của khách hàng”); với điều kiện là bạn cấp cho ABOT giấy phép không độc quyền trên toàn Lãnh thổ, có thể thu hồi, có giới hạn, được trả trước đầy đủ để sử dụng Nội dung của khách hàng và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội dung của khách hàng liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng khác trong quá trình ABOT thực hiện Dịch vụ, bạn giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Nội dung của Khách hàng.

7.3. Liên quan đến các quyền và giấy phép được ABOT cấp theo Thỏa thuận, ABOT có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn sử dụng, tài liệu tham khảo, bản phát hành, ghi chú ứng dụng và phương pháp, các chương trình tiện ích đã viết và các tài liệu khác (gọi chung là “Tài liệu”). ABOT là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Tài liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Tài liệu.

7.4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp: (i) thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, hoặc cố gắng khám phá mã nguồn, mã đối tượng hoặc cấu trúc cơ bản, ý tưởng hoặc thuật toán của, hoặc được tìm thấy tại hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm, Tài liệu, Nội dung tổng hợp hoặc dữ liệu nào liên quan đến Dịch vụ (“Phần mềm”); (ii) xóa bất kỳ thông báo hoặc nhãn độc quyền nào khỏi Dịch vụ hoặc bất kỳ Phần mềm nào; sao chép hoặc sao chép Phần mềm hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng; (iii) sửa đổi, dịch hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc bất kỳ Phần mềm nào; (iv) sao chép, bán, cấp phép, cấp phép lại, phân phối, cam kết, chuyển nhượng hoặc chuyển giao hoặc mã hóa các quyền đối với Dịch vụ, Nội dung tổng hợp hoặc bất kỳ Phần mềm nào; (v) tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ bất kỳ sản phẩm nào đã nêu ở trên; (vi) mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi, giới thiệu phần mềm hoặc tác nhân tự động hoặc tập lệnh cho Dịch vụ để tạo ra nhiều tài khoản, tạo các tìm kiếm, yêu cầu và truy vấn tự động hoặc để tách hoặc khai thác dữ liệu từ Dịch vụ; (vii) thực hiện hoặc xuất bản bất kỳ bài kiểm tra hoặc phân tích hiệu suất hoặc điểm chuẩn nào liên quan đến Dịch vụ hoặc việc sử dụng chúng; (viii) tải lên, liên kết đến hoặc đăng bất kỳ phần nào của Phần mềm và / hoặc Nội dung tổng hợp trên bảng thông báo, mạng nội bộ, mạng ngoại vi hoặc trang web; (ix) sử dụng hoặc phân phối Phần mềm và / hoặc Nội dung tổng hợp vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành hoặc hạn chế xuất khẩu nào; (x) sở hữu hoặc sử dụng Phần mềm ở bất kỳ định dạng nào khác với định dạng máy có thể đọc được; (xi) sử dụng các giấy phép và quyền được cấp theo Thỏa thuận để thiết kế, phát triển hoặc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại cạnh tranh với Dịch vụ; (xii) phá vỡ hoặc cố gắng phá vỡ bất kỳ biện pháp công nghệ nào được thiết kế để thực thi các giới hạn hoặc hướng dẫn nhất định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn; (xiii) sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, quấy rối, bôi nhọ, hoặc nói cách khác là bất hợp pháp hoặc có nội dung độc hại, bao gồm tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; hoặc (xiv) cho phép các bên thứ ba có quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác với cách thức được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này. ABOT bảo lưu tất cả các quyền trong Dịch vụ không được cấp rõ ràng ở đây. Nếu Khách hàng sử dụng Dịch vụ ở bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Châu Âu, thì các điều cấm được nêu trong tài liệu này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của Khách hàng theo bất kỳ luật nào thực hiện EC

7,5. Các Dịch vụ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích kinh doanh nội bộ của bạn và bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Phần mềm nào vì lợi ích của bên thứ ba. Nếu bạn có ý định sử dụng Dịch vụ như một đại lý vì lợi ích của khách hàng của mình, vui lòng liên hệ trước với ABOT về điều đó.

7.6. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ, Phần mềm, tên và biểu tượng của Công ty và tất cả các tên sản phẩm và dịch vụ liên quan, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu, và tất cả các tài liệu khác bao gồm Phần mềm hoặc Dịch vụ, là tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh của nó hoặc nhà cung cấp (gọi chung là “Nhãn hiệu”). Trừ khi có quy định khác, tất cả các Nhãn hiệu đều được bảo vệ vì bản quyền, trang phục thương mại, nhãn hiệu và / hoặc các tài sản trí tuệ khác thuộc sở hữu của ABOT hoặc các bên khác đã cấp phép tài liệu của họ cho ABOT. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Dấu hiệu nào trong bất kỳ quảng cáo, công khai hoặc bất kỳ cách thức thương mại nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ABOT. Việc bạn sử dụng Dịch vụ không mang lại quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu đối với Dịch vụ, Phần mềm hoặc Nhãn hiệu và không phải là bán bất kỳ quyền nào trong Dịch vụ, Phần mềm hoặc Nhãn hiệu. Tất cả các quyền sở hữu vẫn thuộc về ABOT hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của ABOT, tùy từng trường hợp.

7.7. Mặc dù vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung và tài liệu nào khác mà bạn gửi, xuất bản, truyền tải hoặc hiển thị trên đó hoặc với Dịch vụ của chúng tôi (“Nội dung”). Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền và được trả tiền đầy đủ để sử dụng Nội dung, nếu cần, cho các mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn và những người dùng Dịch vụ khác. Tất cả các quyền trong và đối với Nội dung không được cấp rõ ràng cho chúng tôi trong Thỏa thuận này đều do bạn bảo lưu.

7.8. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ nhận xét, ý tưởng và / hoặc báo cáo nào được cung cấp cho ABOT (“Phản hồi”) sẽ là tài sản của ABOT và bạn theo đó chuyển nhượng và chuyển nhượng không thể hủy ngang cho ABOT Phản hồi đó và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, miễn là bạn sẽ được tự do sử dụng Phản hồi như vậy trong hoạt động kinh doanh thông thường của bạn.

8. Chính sách Bảo mật; Dữ liệu mục tiêu; Truyền thông mục tiêu

8.1. Khi sử dụng các tính năng khác nhau của Dịch vụ, bạn có thể cung cấp thông tin (chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ hoặc thông tin đăng ký khác) cho ABOT. ABOT có thể sử dụng thông tin này và bất kỳ thông tin kỹ thuật nào về việc bạn sử dụng Dịch vụ để điều chỉnh các bản trình bày của nó cho phù hợp với bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của bạn thông qua Dịch vụ hoặc để liên lạc riêng với bạn.

8.2. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi . Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật. Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực sau khi được đăng trên https://abot.vn/chinh-sach-bao-mat/.

8.3. Chúng tôi có thể xem, sao chép và phân phối nội bộ Nội dung từ Target Communications của bạn (như được định nghĩa bên dưới) và tài khoản để tạo các thuật toán và chương trình (“Công cụ”) giúp chúng tôi phát hiện các tài khoản có vấn đề. Chúng tôi sử dụng các Công cụ này để tìm các Thành viên vi phạm các Điều khoản hoặc luật này.

8,4. Liên quan đến Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp cho ABOT và chúng tôi sẽ hợp nhất, phân tích và sử dụng dữ liệu về các bên thứ ba đồng ý nhận tiếp thị và nội dung khác từ bạn hoặc tương tác điện tử với bạn (mỗi bên thứ ba đó , “Mục tiêu” và dữ liệu của bên thứ ba như vậy, “Dữ liệu mục tiêu”). Bạn tuyên bố và đảm bảo với ABOT rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của từng Target để ABOT thu thập, xử lý và sử dụng Dữ liệu mục tiêu của họ cũng như giao tiếp với họ theo cách được dự tính trong Thỏa thuận này. ABOT sẽ không sở hữu bất kỳ Dữ liệu mục tiêu nào, nhưng Khách hàng cấp cho ABOT: (i) giấy phép không độc quyền, có giới hạn, được thanh toán đầy đủ, trên toàn lãnh thổ để sử dụng Dữ liệu mục tiêu liên quan đến Dịch vụ; và (ii) không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, đã thanh toán đầy đủ, có thể cấp phép lại, Giấy phép trên toàn lãnh thổ để sử dụng, biên dịch, cấp phép và phân phối dữ liệu thu được từ sự tương tác của Dữ liệu mục tiêu không nhận dạng cá nhân với Dịch vụ và Dữ liệu mục tiêu không nhận dạng cá nhân ở các định dạng tổng hợp và mù mờ không xác định, tham chiếu hoặc ngụ ý một liên kết với, Khách hàng hoặc các Mục tiêu của Khách hàng nhằm mục đích tạo ra các phân tích, khảo sát, báo cáo và nghiên cứu đo điểm chuẩn, thống kê, nghiên cứu và tiếp thị. Khách hàng không được phép thu thập hoặc gửi bất kỳ thông tin thẻ tín dụng Target nào hoặc thông tin liên quan đến y tế hoặc sức khỏe cá nhân trong Dịch vụ. ABOT sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sự mất mát hoặc chỉnh sửa nào của bất kỳ Dữ liệu Mục tiêu nào.

8,5. Khách hàng có và chịu trách nhiệm duy nhất đối với tất cả nội dung (trong phạm vi không được ABOT phát triển hoặc cung cấp dưới đây) được gửi đến Mục tiêu, qua thư, e-mail, SMS hoặc bất kỳ phương tiện nào khác (“Thông tin liên lạc mục tiêu”). Khách hàng đảm bảo rằng việc sử dụng Dữ liệu mục tiêu của mình luôn và sẽ: (i) tuân theo: (A) tất cả các điều khoản, điều kiện, quy tắc, thủ tục, chính sách hoặc các nguyên tắc khác được xuất bản bởi mỗi Tài khoản bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới) , và (B) tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, các luật liên quan đến việc gửi các tin nhắn trùng lặp, không được yêu cầu hoặc lừa đảo (bao gồm cả thư rác); và (ii) không vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba. Mỗi Thông tin liên lạc mục tiêu được gửi bằng e-mail sẽ: (x) xác định rõ ràng Khách hàng là “Người gửi” trong thư; và (y) bao gồm một cơ chế hợp lý, hoạt động dựa trên internet để Target hủy đăng ký, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ e-mail mà Target Communication đã được gửi đến. Khách hàng đồng ý tuân thủ các giới hạn sử dụng thông tin liên lạc được quy định trong Phần 8.6 dưới đây. ABOT có thể tạm ngừng Dịch vụ sau khi gửi cho Khách hàng một thông báo bằng văn bản ít nhất ba (3) ngày trước ngày có hiệu lực của việc tạm ngừng đó mô tả cơ sở cho việc tạm ngưng đó nếu ABOT tin rằng Khách hàng: (1) đã vi phạm hoặc đang vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định liên quan đến việc Khách hàng sử dụng các Dịch vụ đó; (2) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này; hoặc (3) bị vi phạm hoặc đang vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. ABOT và Khách hàng đồng ý sử dụng các nỗ lực chuyên cần để giải quyết các vấn đề như vậy nhằm đạt được sự hài lòng hợp lý của ABOT trong khoảng thời gian ba (3) ngày như vậy. Nếu các vấn đề như vậy không được giải quyết theo sự hài lòng hợp lý của ABOT trong khoảng thời gian ba (3) ngày như vậy, ABOT có thể tạm dừng bất kỳ Dịch vụ nào như vậy cho đến khi Khách hàng cung cấp cho ABOT thông tin và tài liệu được hỗ trợ bởi bằng chứng pháp lý và thực tế phù hợp hoặc giải thích đủ để Khách hàng chứng minh với ABOT rằng Khách hàng đã giải quyết các vấn đề như vậy.

8.6. Theo đây, Khách hàng đồng ý không: (a) sử dụng Dịch vụ để truyền hoặc cố gắng truyền bất kỳ Thông tin Mục tiêu nào vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành nào điều chỉnh các hoạt động truyền thông, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Kiểm soát Hành vi Không Đạo luật tiếp thị và khiêu dâm được yêu cầu năm 2003, các luật và quy định quản lý việc kiểm soát xuất khẩu, cạnh tranh không lành mạnh, quảng cáo sai sự thật, bảo vệ người tiêu dùng, phát hành hoặc bán chứng khoán, buôn bán vũ khí, thư rác, quyền riêng tư, truyền dữ liệu riêng tư hoặc công khai và / hoặc viễn thông, bao gồm , nhưng không giới hạn ở, Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Điện thoại năm 1991; (b) thực hiện hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hành động nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, khiến bất kỳ người dùng cuối nào truyền đến, tải lên hoặc tải xuống bất kỳ “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp”, hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác; (c) thực hiện hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hành động nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra việc được truyền đến, tải lên hoặc tải xuống bởi hoặc Target bất kỳ vi-rút phần mềm, sâu, ngựa thành Troy, bom hẹn giờ, cửa sập hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình hoặc các yêu cầu lặp đi lặp lại đối với thông tin được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc làm giảm chất lượng, cản trở việc thực hiện hoặc làm suy giảm chức năng của Dịch vụ; hoặc (d) sử dụng Dịch vụ theo cách hoặc nội dung vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai nào, bao gồm cả việc không đạt được tất cả các quyền cần thiết để nhận, tải lên, tải xuống, hiển thị,

9. Lưu trữ và Bảo mật

9.1. ABOT đồng ý Dữ liệu mục tiêu sẽ được xử lý và lưu trữ thông qua Dịch vụ trong một trung tâm dữ liệu an toàn thuộc sở hữu của Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ (như được định nghĩa bên dưới). ABOT sẽ không thay đổi trung tâm dữ liệu nơi Dữ liệu Mục tiêu được xử lý và lưu trữ mà không cung cấp cho Khách hàng thông báo trước bằng văn bản hợp lý về việc đó và sẽ đảm bảo rằng bất kỳ việc di dời nào như vậy không ảnh hưởng nghiêm trọng và bất lợi đến Khách hàng. Mọi việc di dời như vậy sẽ do ABOT chịu chi phí và chi phí duy nhất.

9.2. Trong phạm vi kiểm soát của ABOT, chúng tôi sẽ thiết lập các biện pháp bảo mật phù hợp với các thông lệ ngành hợp lý về mặt thương mại, được thiết kế để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc thay đổi, mất hoặc phá hủy Thông tin bí mật của bạn (như được định nghĩa bên dưới) dưới sự kiểm soát của ABOT.

9.3. Trong phạm vi kiểm soát của mình, ABOT sẽ thiết lập và thực hiện các quy trình khắc phục thảm họa hợp lý về mặt thương mại. ABOT sẽ cập nhật và kiểm tra khả năng hoạt động của kế hoạch khắc phục thảm họa theo quyết định của riêng mình vào từng thời điểm. Tất cả các thử nghiệm như vậy sẽ được thực hiện theo cách để giảm thiểu sự gián đoạn đối với Dịch vụ.

9.4. ABOT lưu trữ thông tin Khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba được công nhận trên toàn cầu (“Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ”). Trừ khi bị cấm bởi luật hoặc hợp đồng hiện hành, ABOT sẽ cung cấp cho bạn các bản sao báo cáo kiểm toán liên quan đến Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mà ABOT nhận được từ Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đó (tùy thuộc vào việc bạn thực hiện thỏa thuận không tiết lộ tiêu chuẩn của Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nếu có ).

10. Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ tương tác với thông tin được cung cấp thông qua tài khoản của Khách hàng với một số dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba (“Tài khoản của bên thứ ba”). Mọi mối quan hệ kinh doanh, trao đổi dữ liệu hoặc tương tác khác giữa Khách hàng và bên thứ ba và / hoặc bất kỳ hoạt động mua, tải xuống hoặc sử dụng nào của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp, chỉ là giữa Khách hàng và bên thứ ba đó. Khách hàng thừa nhận và đồng ý ABOT có thể thu thập Dữ liệu mục tiêu thông qua Tài khoản của bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Mặc dù ABOT có thể đề xuất bên thứ ba và / hoặc dựa vào dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp hoặc tạo bởi các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, nhưng Khách hàng thừa nhận ABOT không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của bất kỳ dữ liệu và thông tin nào của bên thứ ba. Khách hàng cũng đồng ý ABOT không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào dựa trên việc phụ thuộc vào dữ liệu và thông tin của bên thứ ba, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào do bên thứ ba gây ra. Việc Khách hàng chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào sẽ không chấm dứt Thỏa thuận và ABOT không chịu trách nhiệm về bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Dịch vụ phát sinh từ việc chấm dứt đó.

11. Tuân thủ

11.1. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để phân phối các cuộc thi bất hợp pháp, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, chiến dịch tiếp thị đa cấp hoặc bất kỳ tài liệu bị cấm nào khác.

11.2. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để gửi các chiến dịch email, tin nhắn văn bản và thông báo đẩy liên kết đến hoặc hiển thị ảnh khoả thân, nội dung khiêu dâm, nội dung liên quan đến cờ bạc, phần mềm bất hợp pháp, vi rút, bán hàng của những người theo dõi trên mạng xã hội hoặc để phân phối bất kỳ nội dung nào khác mà chúng tôi cho là không phù hợp .

11.3. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để gửi email không mong muốn (đôi khi được gọi là “thư rác”). Xem Chính sách chống thư rác của chúng tôi (là một phần của Thỏa thuận này) để biết thêm thông tin.

11.4. Bạn đồng ý nhập, truy cập hoặc chỉ sử dụng danh sách dựa trên quyền. Không được sử dụng danh sách người nhận đã mua và đã thuê. Bạn không thể gửi thư đến danh sách phân phối, nhóm tin hoặc địa chỉ email spam. ABOT có quyền tự động lọc danh sách email của bạn tại thời điểm nhập hoặc gửi chiến dịch để tạm thời (“cách ly”) hoặc loại trừ vĩnh viễn các địa chỉ email đáng ngờ không được sử dụng.

11,5. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Việc truyền tải hoặc lôi kéo bất kỳ tài liệu nào vi phạm EU hoặc các luật khác có thể áp dụng trong khu vực địa phương của bạn đều bị cấm. Điều này có thể bao gồm tài liệu khiêu dâm, đe dọa, quấy rối, bôi nhọ hoặc vi phạm luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba theo bất kỳ cách nào. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này, thì chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

11.6. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng ABOT của bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn chịu trách nhiệm xác định xem Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp để bạn sử dụng hay không theo bất kỳ quy định nào như HIPAA, GLB, Luật bảo mật dữ liệu của Liên minh Châu Âu hoặc các luật khác. Nếu bạn tuân theo các quy định (như HIPAA) và bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ của chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu đó.

11,7. Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc gửi cho bất kỳ ai trong EEA, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng trong việc tạo danh sách phân phối Target Communications, gửi Target Communications qua Dịch vụ và thu thập thông tin do gửi Target Thông báo, bạn:
Sẽ mô tả rõ ràng bằng văn bản cách bạn dự định sử dụng bất kỳ dữ liệu nào được thu thập, bao gồm cả việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn sẽ nhận được sự đồng ý rõ ràng để chuyển dữ liệu cho ABOT như một phần của quy trình này và nếu không, bạn sẽ tuân thủ bất kỳ chính sách bảo mật nào bạn đã đăng.
Đã tuân thủ và sẽ tuân thủ tất cả các quy định cũng như luật bảo vệ dữ liệu, liên lạc điện tử và quyền riêng tư áp dụng cho các quốc gia nơi bạn gửi bất kỳ hình thức email nào qua ABOT.
Đã thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển tất cả dữ liệu liên quan đến bất kỳ cá nhân nào tuân thủ tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu. Bạn có quyền cần thiết để cho phép ABOT nhận và xử lý dữ liệu và gửi thông tin liên lạc đến cá nhân đó thay mặt bạn.
Đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào, bao gồm cả phí luật sư do bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào của bạn được nêu trong tài liệu này.

12. Giới hạn trách nhiệm

12.1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, bao gồm bất kỳ tải xuống nào từ Trang web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, mẫu mực, bị mất, thiệt hại từ xa, bao che, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi chúng là do sơ suất hoặc chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tất cả các khiếu nại được đưa ra về Dịch vụ trong bất kỳ tháng nào sẽ không nhiều hơn số tiền bạn đã trả cho chúng tôi cho Dịch vụ vào tháng trước. Không có khiếu nại nào có thể được khẳng định bởi một bên chống lại bên kia sau hơn mười hai (12) tháng kể từ ngày Thỏa thuận chấm dứt hoặc hết hạn. Chỉ nếu có trong phạm vi được yêu cầu để giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong Mục 12 này.

12.2. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không kiểm soát việc truyền dữ liệu qua các phương tiện liên lạc, bao gồm cả internet và Dịch vụ có thể gặp phải các vấn đề cố hữu trong việc sử dụng các phương tiện liên lạc đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, thất bại trong giao hàng hoặc các thiệt hại khác do các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

12.3. Các bên đồng ý rằng họ tham gia Thỏa thuận dựa trên các giới hạn trách nhiệm pháp lý ở trên, các giới hạn này sẽ phân bổ rủi ro giữa Omnisend và bạn và tạo cơ sở cho thỏa thuận giữa các bên.

13. Bảo hành

13.1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp Tài liệu và Dịch vụ nguyên trạng và sẵn có. Điều đó có nghĩa là ngoại trừ phạm vi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận, chúng tôi không cung cấp bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, chúng tôi chỉ có thể sử dụng hoặc tiết lộ tài liệu của bạn như chúng tôi mô tả trong các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, không vi phạm, danh hiệu và sự phù hợp cho một mục đích hoặc cách sử dụng cụ thể. Chúng tôi không đảm bảo Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn cũng như không đảm bảo bất kỳ bảo đảm nào về kết quả có thể nhận được khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ có thể dựa vào phần mềm và phần cứng của bên thứ ba và chúng tôi không đưa ra tuyên bố, hứa hẹn hoặc đảm bảo nào về phần mềm và phần cứng của bên thứ ba. ABOT không đảm bảo Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Các Dịch vụ không nhằm thay thế các kỹ năng chuyên môn hoặc khả năng phán đoán của bạn.

13.2.Thỉnh thoảng, thời gian ngừng hoạt động, có thể được lên lịch hoặc đột xuất, có thể xảy ra. ABOT sẽ hoạt động có lý do để đảm bảo lượng thời gian ngừng hoạt động này được giới hạn. ABOT sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào.

13.3. ABOT không thể đảm bảo rằng bất kỳ tệp hoặc chương trình nào có sẵn để tải xuống và / hoặc thực thi từ hoặc thông qua Dịch vụ đều không có vi-rút hoặc các điều kiện khác có thể làm hỏng hoặc can thiệp vào dữ liệu, phần cứng hoặc phần mềm mà nó có thể được sử dụng. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng tất cả các tệp được liên kết với Dịch vụ và bạn giải phóng ABOT hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng.

13.4. Mỗi bên đại diện và đảm bảo: (i) nó được hình thành hợp lệ, tồn tại hợp lệ và ở trạng thái tốt theo luật của thẩm quyền hình thành; (ii) nó có đầy đủ quyền, năng lực và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận; và (iii) Thỏa thuận đã được đại diện được ủy quyền của mình thực hiện hợp lệ và có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Thỏa thuận và có hiệu lực thi hành theo các điều khoản của Thỏa thuận.

14. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào bạn đưa ra không được phép theo Điều khoản này do “Giới hạn trách nhiệm pháp lý” hoặc quy định khác. Bạn cũng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào (bao gồm cả phí luật sư) do khiếu nại của bên thứ ba rằng bạn hoặc ai đó sử dụng mật khẩu của bạn đã làm điều gì đó, nếu đúng, sẽ vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này hoặc luật hiện hành.

15. Thiệt hại thanh lý

Trong một số trường hợp, việc vi phạm các Điều khoản này có thể gây ra thiệt hại, nhưng việc chứng minh thiệt hại thực tế là không thể. Những trường hợp này sẽ dẫn đến các thiệt hại được thanh lý tương ứng, đây là một ước tính trước hợp lý về thiệt hại:
Nếu bạn gửi Target Communications vi phạm luật chống Spam và / hoặc Chính sách chống Spam của chúng tôi , thì thiệt hại được thanh lý sẽ là 1100 USD.
Nếu bạn gửi Target Communications với nội dung không phù hợp như được liệt kê trong Thỏa thuận, thì khoản bồi thường thiệt hại được thanh lý sẽ là 900 USD.
Nếu bạn lưu trữ hình ảnh cho bất kỳ thứ gì khác ngoài Target Communications của bạn hoặc sử dụng tài nguyên của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được Thỏa thuận cho phép, thì thiệt hại được thanh lý sẽ là 550 USD.

16. Đền bù theo luật công bằng

Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận, thì chúng tôi có thể yêu cầu biện pháp trừng phạt theo lệnh (nghĩa là chúng tôi có thể yêu cầu lệnh tòa ngăn chặn bạn) hoặc các biện pháp trừng phạt công bằng khác.

17. Tuyên bố từ chối

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ nhà quảng cáo, trang web được liên kết hoặc các Thành viên khác.

18. Bài tập

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định của chúng tôi.

19. Lựa chọn luật

Luật của Việt Nam sẽ áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận hoặc Dịch vụ. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận hoặc bản thân Dịch vụ sẽ do các tòa án Việt Nam quyết định và mỗi bên sẽ phải tuân theo thẩm quyền của các tòa án đó.

20. Trường hợp bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ phần nào của Dịch vụ, từ bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, hành động của Chúa, thay đổi luật pháp hoặc quy định, cấm vận, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, hỏa hoạn, động đất, tai nạn hạt nhân, ngày tận thế thây ma, lũ lụt, đình công, mất điện, hoạt động núi lửa, nghiêm trọng bất thường điều kiện thời tiết và hành động của tin tặc hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet bên thứ ba.

21. Khả năng sống sót

Ngay cả khi Thỏa thuận bị chấm dứt, các phần sau sẽ tiếp tục được áp dụng: Quyền, Tuân thủ, Giới hạn trách nhiệm, Bảo đảm, Bồi thường, Lựa chọn luật, Hiệu lực từng phần và Toàn bộ Thỏa thuận.

22. Tính hiệu lực từng phần

Nếu hóa ra một phần của Thỏa thuận không thể thực thi, thì phần đó sẽ bị xóa hoặc chỉnh sửa nếu cần và phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

23. Phiên dịch

Các tiêu đề chỉ được cung cấp để làm cho thỏa thuận này dễ đọc và dễ hiểu hơn.

24. Sửa đổi và Miễn trừ

24.1. Các sửa đổi hoặc thay đổi đối với Thỏa thuận sẽ không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi đăng các điều khoản sửa đổi trên Trang web. Ngoài ra, các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho một số tính năng nhất định của Dịch vụ (” Điều khoản bổ sung “). Điều khoản bổ sung sẽ được coi là hợp nhất vào Thỏa thuận khi bạn kích hoạt tính năng. Khi có xung đột giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, thì các Điều khoản bổ sung sẽ được kiểm soát. Nếu chúng tôi không thực hiện hành động ngay lập tức đối với việc vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ quyền nào theo Điều khoản và chúng tôi vẫn có thể thực hiện hành động vào một thời điểm nào đó.
24.2. Nếu bạn đã đồng ý bằng văn bản (“Thỏa thuận bằng văn bản”) với chúng tôi hoặc người bán lại được ủy quyền của chúng tôi để sử dụng Omnisend và có xung đột giữa các Điều khoản này và Thỏa thuận bằng văn bản, thì Thỏa thuận bằng văn bản sẽ được kiểm soát. Bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này trong tất cả các vấn đề không được đề cập trong Thỏa thuận bằng văn bản.

25. Thông báo về Vi phạm An ninh

Trong trường hợp vi phạm bảo mật có thể ảnh hưởng đến bạn hoặc bất kỳ ai trong danh sách phân phối Thông tin liên lạc mục tiêu của bạn (mỗi danh sách là một “Danh sách”), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về vi phạm và cung cấp mô tả về những gì đã xảy ra. Nếu chúng tôi xác định và thông báo cho bạn rằng bạn cần chuyển tiếp tất cả hoặc một phần thông tin đó cho bất kỳ ai trong Danh sách của bạn, bạn sẽ nhanh chóng thực hiện điều đó.

26. Thông báo

Mọi thông báo cho bạn sẽ có hiệu lực khi chúng tôi gửi nó đến email hoặc địa chỉ thực cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc được đăng trên Trang web của chúng tôi. Mọi thông báo cho chúng tôi sẽ có hiệu lực khi được gửi cho chúng tôi cùng với một bản sao cho cố vấn pháp lý của chúng tôi: Số 1, ngõ 93 đường Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, hoặc bất kỳ địa chỉ nào mà sau này chúng tôi có thể đăng trên Trang web hoặc trong một mẫu đơn đặt hàng.

27. Bảo mật

27.1. Bên nhận (như được định nghĩa ở đây) sẽ giữ bí mật, không được sử dụng trừ khi được cho phép ở đây và bảo vệ khỏi tiết lộ trái phép cho bên thứ ba Thông tin bí mật của Bên tiết lộ (như được định nghĩa ở đây). Theo các mục đích ở đây, “Thông tin bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tiết lộ hoặc cung cấp bởi một bên (“Bên tiết lộ”) cho bên kia (“Bên nhận”) có liên quan đến Bên tiết lộ đó và điều đó phải được biết một cách hợp lý Bên nhận được giữ bí mật hoặc thuộc quyền sở hữu của Bên tiết lộ do hoàn cảnh tiết lộ hoặc bản chất của thông tin được tiết lộ. Thông tin bí mật sẽ không bao gồm thông tin: (i) đã được công bố công khai hoặc sau đó được công bố rộng rãi, ngoại trừ việc một Bên nhận tiết lộ thông tin sai trái dưới đây; (ii) thuộc quyền sở hữu của Bên nhận trước khi nhận được tài sản tương tự dưới đây, bằng chứng là các hồ sơ bằng văn bản trước đó của Bên nhận đó; (iii) được nhận từ một bên thứ ba mà Bên nhận đó không biết là có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với thông tin đó hoặc đã vi phạm luật hiện hành; hoặc (iv) được Bên tiết lộ chấp thuận bằng văn bản để phát hành.
27,2. Không có điều gì quy định ở đây được hiểu là ngăn cấm ABOT tiết lộ Thông tin bí mật của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào có nhu cầu biết thông tin đó liên quan đến Thỏa thuận hoặc việc ABOT thực thi các quyền của mình theo Thỏa thuận.
27.3. Đôi khi, Bên nhận có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ theo lệnh hoặc yêu cầu khác của tòa án (ví dụ: trát đòi hầu tòa), cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác hoặc luật hiện hành. Trong trường hợp như vậy, Bên nhận được phép tiết lộ thông tin đó trong phạm vi cần thiết để tuân thủ mệnh lệnh hoặc yêu cầu pháp lý đó. Trước bất kỳ tiết lộ nào như vậy, Bên nhận sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên tiết lộ đó về lệnh áp dụng hoặc trát đòi hầu tòa (trừ khi luật hiện hành cấm làm như vậy) và sẽ cung cấp cho Bên tiết lộ đó một cơ hội hợp lý để ngừng tiết lộ thông tin đó .

28. Toàn bộ Thỏa thuận

Thỏa thuận này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào bạn đã đồng ý tạo nên toàn bộ thỏa thuận và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu rõ trước đó.

29. Mối quan hệ của các Bên

Mối quan hệ của các bên được thiết lập bởi Thỏa thuận là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập và không có nội dung nào trong Thỏa thuận sẽ được hiểu là tạo ra liên doanh hoặc quan hệ đối tác giữa các bên hoặc cung cấp cho một trong hai bên quyền hành động như đại lý cho bên kia hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào thay mặt cho bên kia.