6 phương pháp và chiến lược marketing automation tốt nhất năm 2023

6 phương pháp và chiến lược marketing automation tốt nhất năm 2023

Bằng cách sử dụng phần mềm marketing automation, các marketer có thể xây dựng quy trình công việc, sắp xếp các hoạt động và để phần mềm tự động thực hiện các tác vụ số hoá như lập trình và tính toán. Về mặt lý thuyết, marketing automation nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện chuyển đổi và cuối cùng là tăng lợi nhuận.