Tác động của ROI đến tiếp thị qua email

tác động của ROI đến tiếp thị qua email

Lợi tức đầu tư (ROI) là như một thước đo quan trọng cho các doanh nghiệp. ROI cho phép các công ty đo lường mức độ hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị và quảng bá của họ.