Cách thức triển khai Inbound và Outbound Email Marketing

Inbound Email Marketing cho phép bạn xây dựng mối quan hệ mà khách hàng của bạn đã tìm kiếm bạn. Outbound Email Marketing thì mục đích là hình thành một mối quan hệ mới. Hai hướng này đều tuân theo các phương pháp luận khác nhau, nhưng cả hai đều đã được chứng minh là thành công.